Subvencions a infants i joves per a la pràctica esportiva

Publicado por admin en


Com cada any, l’Institut Barcelona Esport ofereix beques per a infants i joves per realitzar activitats esportives fora de l’horari escolar per al curs 2018-2019
Les activitats extraescolars de l’escola poden ser cobertes per aquestes subvencions. Si ja heu realitzat la inscripció i es compleixen els requisits, podeu sol·licitar l’ajuda directament en el despatx del AFA o en les Oficines d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament (amb cita prèvia, abans del 3 d’octubre).
A continuació tota la informació:

Atorgament d’un ajut públic a infants i adolescents amb una edat compresa entre els 6 i els 17 anys inclosos (excepte en el cas dels adolescents amb discapacitat intel·lectual que s’amplia fins als 19 anys), que practiquin esport fora de l’horari escolar en entitats organitzadores homologades per l’Institut Barcelona Esports.
La finalitat d’aquestes subvencions és afavorir la pràctica de l’activitat esportiva del infants i adolescents integrants d’unitats familiars amb rendes baixes, per tal de garantir que cap menor pugui resultar exclòs de la pràctica esportiva per raons econòmiques.
La subvenció s’adreça a les unitats familiars que tinguin uns ingressos iguals o inferiors a 12.000,00 euros  anuals per a cada membre de la unitat familiar.
La renda personal disponible es calcularà dividint els ingressos anuals declarats de tota la unitat familiar entre el nombre total de membres, tenint en compte que se suma un membre més en els casos següents:

  • Quan un membre de la unitat familiar tingui una discapacitat superior al 33%, reconeguda oficialment per la Generalitat de Catalunya,
  • Quan es tingui reconeguda la condició de família monoparental, oficialment, per la per la Generalitat de Catalunya

En tot cas, tindran prioritat els sol·licitants que acreditin les rendes més baixes en cada tram.
El catàleg d’activitats es pot consultar mitjançant la pàgina web de l’Institut Barcelona Esports.
Cal saber que:

  • Només es podrà presentar una sol·licitud per infant o adolescent.
  • Les subvencions tenen caràcter voluntari i eventual. No generen cap dret a l’obtenció de subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.
  • El pare, mare o tutor legal dels infants i adolescents destinataris de les subvencions seran els beneficiaris/àries de la mateixa i l’entitat on es preinscrigui l’infant o jove, per mitjà de la persona que ostenti la potestat parental o la seva representació legal serà el perceptor de la subvenció.
  • Les subvencions són compatibles amb qualsevol altra concedida per altres administracions, ens públics o privats. Tanmateix, l’import de les subvencions i de totes les que puguin ser compatibles, no podrà superar el cost total de l’activitat esportiva.

0 comentarios

Deja una respuesta

Marcador de posición del avatar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.