Assemblea de l’AFA

L’Assemblea General, com a l’òrgan suprem de l’Associació, està constituït per tots els seus membres i és l’àmbit de participació i decisió activa de tots els seus associats i associades.

L’Assemblea General es reuneix, amb caràcter ordinari, a la tardor, un cop iniciat el curs escolar, i, de manera extraordinària, un cop cada trimestre (per acord unànime de la Junta Directiva), així com a petició de la mateixa Junta o d’un 10% dels associats i les associades, mitjançant un escrit adreçat a la Presidència, degudament autoritzat amb les signatures necessàries, i en el que, d’una manera raonada, hom exposi el motiu de la convocatòria.

Les actes de les diferents assemblees són públiques i qualsevol persona o entitat de la comunitat escolar les pot sol·licitar al correu següent: info@afasomrius.cat
La comunitat escolar es formada per:

  • Les famílies de l’Escola, tots els membres de les quals són socis de l’AFA.
  • El personal laboral, directiu i docent de l’Escola Rius i Taulet.
  • El personal laboral i directiu de les empreses proveïdores de serveis gestionats directament per l’AFA somrius.

#somactives
#somcomunitat
#somrius