Reunions

Un cop al mes es realitza una reunió de Junta que té por objectiu la posada en comú del treball que ha anat realitzant cada comissiói la presa de decisions col·lectives sobre qüestions que van sorgint en el dia a de l’escola. 

Un cop al trimestre hi ha una Assemblea de l»AMPA oberta a totes les famílies de l’escola per a validar la feina de la Junta, aprovar les accions més rellevants i obrir a discussió de temes rellevants a nivell de centre.