FUTBOL- Primària

Entitat: Diver’s

PRIMÀRIA

Formulari d’inscripció: Consulta places disponibles a Diver’s:diversesplai@gmail.com

Dimarts (de 1r a 3r): 16:25 – 17:40h

Dijous (de 4t a 6è): 16:25 – 17:40h

Preu mensual: 18€

Nombre mínim inscripcions: 8

Les activitats extraescolars son una eina que ens permetrà créixer com a persones i conviure en societat, alhora de configurar els valors, actituds i normes dels infants en la seva etapa educativa, contribueix a millorar la qualitat de vida de cada persona, destacant sobretot l’aportació de beneficis saludables i l’augment de la cohesió social, millorar com individus ens ajuda a millorar com a societat.
Ens orientem cap a dues característiques que ens ofereix la pràctica d´activitats en la millora de les vides dels infants:
 • GRAN POTENCIAL SECIALITZADOR
 • DESENVOLUPAMENT PERSONAL
PRINCIPIS FONAMENTALS
 • Relació de l’activitat física i lúdica amb la Salut
 • La relació amb altres camps de l’Educació
 • Igualtat efectiva entre noies i nois
 • Cohesió Social a partir de les competències que es volen aconseguir:
 • Competència motriu: Habilitats, emocions, sentiments i actituds que portaran als infants a la resolució de diferents situacions motrius.
 • Hàbits saludables: Tant físics, com mentals i cognitius
 • Valors: Un dels potencials de les activitats en general i l’esport és l’Educació en valors, gràcies a les diferents activitats podran viure diferents experiències que ajudaran a adoptar uns valors i unes actituds positives indispensables. Destaquem valors com el treball en equip, respecte, integració, esforç, confiança…
 • Habilitats socials: Es necessita el desenvolupament de les diferents relacions interpersonals a partir de la cooperació entre companys i companyes per superar reptes comuns i el desenvolupament de l’autonomia per prendre decisions davant d’un conflicte.
  • Evitar actituds com la violència i/o l’agressivitat, que malauradament sovint trobem en l’entorn esportiu de competició, es imprescindible per fomentar la cohesió social.
CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS
Totes les finalitats, totes les eines, totes les activitats i totes les interaccions que es viuen en aquestes activitats tenen que estar pensades i elaborades mitjançant aquests punts:
 • Educatives: Els infants han de saber per què l’educació en el lleure a través de les activitats és important i com resulten beneficioses. No només saber que han de fer o aconseguir, sinó saber el perquè.
 • Orientades cap a la salut: s’ha de posar l’accent en la condició física i emocional relacionades amb la salut, a més dels programes tradicionals orientats cap a les capacitats. També de l´autoprotecció i cura personal davant els protocols de salut i higiene
 • Individualitzades i cooperatives: Seguiment individualitzat de cada infant, han de rebre acompanyament d’acord amb els propis nivells d’habilitat, per tal d’aconseguir una millora personal òptima.
              A l´hora treballarem la cohesió de grup, la pertinença al mateix i la cooperació entre els membres del grup i amb els altres
 • Igualtat: El tracte cap els diferents generes ha de ser sempre igualitari i de respecte però tenint en compte les diferencies de cada persona.
 • Diversitat i Integració i inclusió: Igualment que amb l´educació de gènere, educarem en vers la diversitat i la integració de tots els infants, potenciant la solidaritat i companyerisme, prenent consciència que tots i totes som iguals i a l´hora
 • Divertides: Els infants han de gaudir de la seva experiència i disposar d’una varietat i una capacitat d’elecció sempre que sigui possible, les activitats han motivar la curiositat, la participació… La varietat i la constant innovació i formació és un dels punts claus per arribar a l’èxit.
 • La relació dinàmica, de respecte, amabilitat i bon humor entre infants i monitors/es es sempre molt important, escoltarem als infants i els motivarem en les seves idees i iniciatives per fomentar també l´autogestió d´aquest temps de lleure que és seu.
 • Emocionals: Potenciar les emocions de l’alumnat, acceptar la diferència, desenvolupar la seva autoestima, educació de la vivència de l’èxit i la frustració com a part del procés d’aprenentatge, la responsabilitat en el treball de grup, el control de la ira i de la por, coneixement dels propis límits, conscienciar als infants de la necessitat d’expressar les emocions i d’entendre les dels altres.
 • Realistes: s’ha de fomentar que els infants de tots els gèneres explorin maneres diferents de ser físicament i cognitivament actius i actives, per tal d’aconseguir una transferència òptima als escenaris de la vida real.
 • Mediambientals: Treballarem sempre des de l´educació mediambiental, tenint en compte en el nostre dia a dia com podem emprar des de les nostres activitats i hàbits de vida, accions positives i responsables.
En concret, Fútbol:
 • Descobrir les possibilitats de moviment a traves del futbol
 • Combinar les habilitats motrius i les qualitats físiques apreses amb el domini de la pilota del peu i el cos.
 • Conèixer les regles bàsiques del futbol sala.
 • Experimentar les habilitats tècniques bàsiques del futbol per poder resoldre situacions jugades. Tàctiques i estratègies, regat, volea, tisores, passes i recepcions, tir a gol…
 • Assolir les diferents tipus de passades per aprendre a donar continuïtat al joc.
 • Millorar les diferents formes de passes per treballar l’afirmació de la lateralitat
 • Aprendre a cooperar amb el company per resoldre situacions jugades.
 • Potenciar l’esforç i la implicació per aconseguir objectius proposats en vers el propi nivell tècnic i tàctic.
 • Reconèixer les formes principals per avançar en direcció a porteria.
 • Manifestar actituds responsables cap a un mateix i als demés respectant les diferencies.
 • Aprendre a tenir cura del material utilitzat durant les sessions.
 • Respectar als companys, monitors i membres d’altres equips en les diferents situacions d’entrenament com en les de partit.
 • Consolidar hàbits saludables i uns hàbits higiènics relacionats amb la pràctica esportiva.
PARTICIPACIÓ A LA LLIGA “VERD PLAY” DE DIVER´S