PATINATGE ARTÍSTIC- Educació Primària

PRIMÀRIA

Formulari d’inscripció: Consulta places disponibles a Diver’s: diversesplai@gmail.com

Dilluns: 16:25-17:40h

Preu mensual: 18€

Nombre mínim inscripcions: 8

Les activitats extraescolars son una eina que ens permetrà créixer com a persones i conviure en societat, alhora de configurar els valors, actituds i normes dels infants en la seva etapa educativa, contribueix a millorar la qualitat de vida de cada persona, destacant sobretot l’aportació de beneficis saludables i l’augment de la cohesió social, millorar com individus ens ajuda a millorar com a societat.
Ens orientem cap a dues característiques que ens ofereix la pràctica d´activitats en la millora de les vides dels infants:
 • GRAN POTENCIAL SECIALITZADOR
 • DESENVOLUPAMENT PERSONAL
PRINCIPIS FONAMENTALS
 • Relació de l’activitat física i lúdica amb la Salut
 • La relació amb altres camps de l’Educació
 • Igualtat efectiva entre noies i nois
 • Cohesió Social a partir de les competències que es volen aconseguir:
 • Competència motriu: Habilitats, emocions, sentiments i actituds que portaran als infants a la resolució de diferents situacions motrius.
 • Hàbits saludables: Tant físics, com mentals i cognitius
 • Valors: Un dels potencials de les activitats en general i l’esport és l’Educació en valors, gràcies a les diferents activitats podran viure diferents experiències que ajudaran a adoptar uns valors i unes actituds positives indispensables. Destaquem valors com el treball en equip, respecte, integració, esforç, confiança…
 • Habilitats socials: Es necessita el desenvolupament de les diferents relacions interpersonals a partir de la cooperació entre companys i companyes per superar reptes comuns i el desenvolupament de l’autonomia per prendre decisions davant d’un conflicte.
  • Evitar actituds com la violència i/o l’agressivitat, que malauradament sovint trobem en l’entorn esportiu de competició, es imprescindible per fomentar la cohesió social.
CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS
Totes les finalitats, totes les eines, totes les activitats i totes les interaccions que es viuen en aquestes activitats tenen que estar pensades i elaborades mitjançant aquests punts:
 • Educatives: Els infants han de saber per què l’educació en el lleure a través de les activitats és important i com resulten beneficioses. No només saber que han de fer o aconseguir, sinó saber el perquè.
 • Orientades cap a la salut: s’ha de posar l’accent en la condició física i emocional relacionades amb la salut, a més dels programes tradicionals orientats cap a les capacitats. També de l´autoprotecció i cura personal davant els protocols de salut i higiene
 • Individualitzades i cooperatives: Seguiment individualitzat de cada infant, han de rebre acompanyament d’acord amb els propis nivells d’habilitat, per tal d’aconseguir una millora personal òptima.
              A l´hora treballarem la cohesió de grup, la pertinença al mateix i la cooperació entre els membres del grup i amb els altres
 • Igualtat: El tracte cap els diferents generes ha de ser sempre igualitari i de respecte però tenint en compte les diferencies de cada persona.
 • Diversitat i Integració i inclusió: Igualment que amb l´educació de gènere, educarem en vers la diversitat i la integració de tots els infants, potenciant la solidaritat i companyerisme, prenent consciència que tots i totes som iguals i a l´hora
 • Divertides: Els infants han de gaudir de la seva experiència i disposar d’una varietat i una capacitat d’elecció sempre que sigui possible, les activitats han motivar la curiositat, la participació… La varietat i la constant innovació i formació és un dels punts claus per arribar a l’èxit.
 • La relació dinàmica, de respecte, amabilitat i bon humor entre infants i monitors/es es sempre molt important, escoltarem als infants i els motivarem en les seves idees i iniciatives per fomentar també l´autogestió d´aquest temps de lleure que és seu.
 • Emocionals: Potenciar les emocions de l’alumnat, acceptar la diferència, desenvolupar la seva autoestima, educació de la vivència de l’èxit i la frustració com a part del procés d’aprenentatge, la responsabilitat en el treball de grup, el control de la ira i de la por, coneixement dels propis límits, conscienciar als infants de la necessitat d’expressar les emocions i d’entendre les dels altres.
 • Realistes: s’ha de fomentar que els infants de tots els gèneres explorin maneres diferents de ser físicament i cognitivament actius i actives, per tal d’aconseguir una transferència òptima als escenaris de la vida real.
 • Mediambientals: Treballarem sempre des de l´educació mediambiental, tenint en compte en el nostre dia a dia com podem emprar des de les nostres activitats i hàbits de vida, accions positives i responsables.
En concret, Patinatge artístic:
Aprendre a patinar i practicar diferents habilitats amb els patins. Treball de la sensibilitat artística englobada en aquest esport
 • DOMINI DELS PATINS
 • EQUILIBRI I LLISCAMENTS
 • ARRENCADA I FRENADA
 • CIRCUITS I VELOCITAT PATINATGE URBÀ
 • JOCS ESPORTIUS
 • LATERALS I ESQUENA
 • JOCS I COREOGRAFÍES DE PATINATGE ARTÍSTIC.
 • Gaudir dels beneficis de la practica esportiva que ofereix el patinatge.
 • Patinar endavant i enrere amb una posició del cos correcte.
 • Realitzar les figures de cadireta, canó, equilibri i àngel adaptant el cos.
 • Executar, com a mínim, un salt i una pirueta a final de curs.
 • Expressar emocions i sentiments a través del cos i del moviment de forma individual i grupal.
 • Interioritzar mesures de seguretat com la caiguda, l’aixecament i la frenada per la prevenció de danys i lesions.
 • Cooperar amb els i les companyes per aconseguir reptes grupals: La coreografia.
 • Manifestar actituds responsables cap a un mateix i cap a els companys, companyes respectant les diferencies de nivell.
 • Prendre consciencia de l’esforç i la paciència que requereix el patinatge.
TROBADES DE PATINATGE AMB GRUPS D´ALTRES ESCOLES DIVER´S